Cech phản ứng ra sao khi phải đội mũ bảo hộ đàm phán hợp đồng