Có cha trong đời, Có mẹ trong đời - Tập sách dành cho lễ vu lan