Phạm Hương tham gia chiến dịch "Nói không với ngà voi“
Gửi thông điệp bảo vệ môi trường lên những bức tường ở TP.HCM
Phạm Hương và Lệ Hằng sang Kenya chống săn voi