Ông Đoàn Ngọc Hải - U.60 chạy 42km, khuyên người trẻ hạn chế bia rượu