Bà chủ khóc thảm thiết vì cháy kho gỗ quý tiền tỉ 160 tấn ở Hà Tĩnh