Điều gì bạn nên biết về Nhà thờ Đức Bà Paris?
Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng thế nào?