Dân địa phương chen nhau làm thẻ miễn phí qua trạm Bến Thủy