Chật vật ở giải quốc nội, Henry vẫn nói cứng tại Champions League