Những chiếc lu khổng lồ ở con đường gốm cạnh sông Sài Gòn