Khu nội trú bạc tỉ bỏ hoang vì học sinh ngại đi bộ 2 km đến trường