Hiệu buôn quần áo cháy giữa đêm mưa, 3 nhà hàng xóm bị “vạ lây“