Chạm vào ước mơ: Ước mơ của Hoa
Hạnh phúc của ông vé số cụt chân