Trương Minh Tuấn khai về chuyện “ký liều” và số tiền hối lộ 200.000 USD