Người đàn ông dỡ bỏ nhà kính bạc tỉ để khu vườn phát triển thuận tự nhiên