Những học sinh "tròn, vuông, tam giác" 30 năm trước, họ nói gì?