Cận cảnh mẻ cá 120 tấn
Biên phòng vượt sóng ứng cứu thuyền viên đau bụng