Bất ngờ vì hiểu biết về các vua Hùng: Giỗ tổ là ngày... 13 tháng Tư!