Denis Đặng thừa nhận rung động trước Nguyễn Trần Trung Quân