Truy bắt những kẻ phá rừng thông ở chân đèo Prenn lấy ván làm nhà
Lay ơn tết được mùa, trúng giá