Ai là ứng viên sáng giá tại Grammy 2017?
Rihanna khuyên Taylor Swift tránh xa Drake
Drake và Rihanna: hợp chưa bao lâu đã tan