Công an vào cuộc điều tra Công ty Bình Dương City Land bán dự án “ma”
Dự án “ma” tung hoành ngay cạnh biển cảnh báo của chính quyền