Đời sống mỏi mòn sau 6 năm nhường đất cho dự án điện