Giấc ngủ vạ vật của dân chơi sau đêm phê pha ở karaoke mở “chui”