Emily dừng hát 3 năm để sinh con: “Tôi đã nghĩ không thể quay lại”