Mai Thu Huyền sản xuất chương trình ”Người phụ nữ quyền năng“