Tiếp tay người Trung Quốc, giả công an lừa qua điện thoại