U.22 Đông Nam Á: Việt Nam vs Timor Leste - Bình luận trước trận