Giếng nước kỳ lạ giữa đồng ở vùng đất khát An Giang