Say rượu, rủ bạn mang dao đi hỗn chiến trả mối thù xưa