Tâm bão số 4 sẽ đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình
Bão số 10 tấn công Hà Tĩnh