Nỗi khổ khi nước từ nhà vệ sinh xả thẳng ra môi trường