CSGT cùng dân xúc cát lấp hiện trường tai nạn, đảm bảo ATGT