Lưu Hương Giang ra MV mới 'không biết thể loại nào'