“Lục đẳng huyền đai” của Châu Tuyết Vân có đúng quy định?
Châu Tuyết Vân gạt mồ hôi để lấy vàng ASIAD 2018