Nông dân bất lực nhìn vườn nho, ruộng rau chìm trong biển nước