Chơi khúc côn cầu cùng Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM