Nghệ sĩ hài Khánh Nam qua đời
Nghệ sĩ Khánh Nam hôn mê vì xuất huyết não