Phú Quý, Hồng Tơ, Thanh Bạch tiễn đưa nghệ sĩ Khánh Nam