Làng làm hương thuốc bắc Cao Thôn
“Studio” đẹp long lanh trong làng nghề đan đó