Đóng phim kinh dị với Huỳnh Lập, Việt Hương có tin vào tâm linh?