Huỳnh Như: "Lúc đó không nghĩ gì luôn, tự nhiên...cởi thôi"