Jose Mourinho: Perez từng hứa sẽ đẩy Casillas, Ramos, Pepe... nếu tôi quay lại