400.000 USD, con số quá “khủng” để mua bản quyền trận Indonesia - Việt Nam
Kế hoạch cứu rồng Komodo gây nguy cơ cho sinh kế dân địa phương