CEO Microsoft: 'Chưa có phân biệt cách dùng đúng, sai công nghệ nhận dạng khuôn mặt'