Hàng vạn người dự khai hội chùa Ba Vàng
5 vạn người đến dự khai hội chùa Hương