Lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, ngây ngất săn mây giữa vùng trời Đông Bắc