Anh bơm khí CO2 vào rừng để thử khả năng hấp thụ của cây