Mưa dầm nhớ món bánh tằm hồn quê
Nghiêm cấm mua bán, trao đổi mì bệnh làm giống