Giá tăng cao, dân vùng biên thêm đau đầu vì “sắn tặc“