Ngang nhiên đến quán ăn, doanh nghiệp…  ném mắm tôm, tạt sơn, lục đồ người khác